Projekty UE

„Przejdź na zawodowstwo-dzisiaj szkoła jutro sukces”

Projekt realizowany był w okresie od 1.05.2017r. do 30.09.2019r.

przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.

Realizacja projektu w Technikum Usługowo-Gospodarczym  Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych obejmuje doposażenie pracowni zawodowych oraz wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania  specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych.

W realizacji działań w ramach projektu biorą udział uczniowie Technikum Usługowo-Gospodarczego kształcący się w zawodach:

– technik technologii odzieży, technik przemysłu mody,

– fototechnik, technik fotografii i multimediów.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

a) dla uczniów

– staże zawodowe u pracodawców,

– wizyty studyjne w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,

– zajęcia specjalistyczne i wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych umiejętności zwiększające szanse na rynku pracy.

b) dla nauczycieli

– staże zawodowe u pracodawców,

– wizyty studyjne w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,

– w ramach doskonalenia: kursy, szkolenia i studia podyplomowe.

c) doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych fotograficznych i odzieżowych.

Autor: Zofia Kwiecińska