Projekty UE


ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁ. REYMONTA W LUBLINIE TECHNIKUM USŁUGOWO-GOSPODARCZE, Lwowska 11, 20-128 Lublin

brał udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, branżowym na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki

 „Staże uczniowskie w branży audiowizualnej”

POWR.02.15.00-00-2044/20

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, osi priorytetowej II.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach działania 2.15

Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

 W ramach projektu szkoła:

  • Uczestniczyła w pilotażu stażu uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 wdrażając opracowany w ramach projektu model praktycznej nauki zawodu wraz z zasadami zapewniania jakości
  • Stosowała narzędzia weryfikacji zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego

Autor: Zofia Kwiecińska


„Przejdź na zawodowstwo-dzisiaj szkoła jutro sukces”

Projekt realizowany był w okresie od 1.05.2017r. do 30.09.2019r.

przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.

Realizacja projektu w Technikum Usługowo-Gospodarczym  Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych obejmuje doposażenie pracowni zawodowych oraz wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania  specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych.

W realizacji działań w ramach projektu biorą udział uczniowie Technikum Usługowo-Gospodarczego kształcący się w zawodach:

– technik technologii odzieży, technik przemysłu mody,

– fototechnik, technik fotografii i multimediów.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

a) dla uczniów

– staże zawodowe u pracodawców,

– wizyty studyjne w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,

– zajęcia specjalistyczne i wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych umiejętności zwiększające szanse na rynku pracy.

b) dla nauczycieli

– staże zawodowe u pracodawców,

– wizyty studyjne w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,

– w ramach doskonalenia: kursy, szkolenia i studia podyplomowe.

c) doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych fotograficznych i odzieżowych.

Autor: Zofia Kwiecińska