Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan zajęć Kwalifikacyjnych Kursów  są dostępne w zakładce „Harmonogram zjazdów”


Z dniem 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadził nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe.


Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w zawodach:

Pierwszy poziom:

Fotograf
– AUD.02. Rejestracja, obsługa i publikacja obrazu

Fryzjer
– FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Krawiec
– MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Drugi poziom:

Technik fotografii i multimediów
– AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Technik usług fryzjerskich
– FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Technik przemysłu mody
– MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik stylista
– MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

  • W kwalifikacyjnych kursach zawodowych na poziomie pierwszym mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie (warunkiem jest ukończone 18 lat)
  • Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego a po zdaniu egzaminu uzyskują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.
  • Dyplom technika – potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:
    – osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe z dwóch kwalifikacji
    – osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Nauka na kursach jest bezpłatna!

Zajęcia odbywają się w szkolnych pracowniach zajęć praktycznych.

System nauczania – piątek (od 15.00), sobota, niedziela.

Wszystkie informacje można uzyskać
w kancelarii szkoły ZSOW – tel. 081 53 241 16


Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Program nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowy uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje nowe możliwości i ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych.

Szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe mogą organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe wyłącznie w zakresie zawodów, w których kształcą.

Nauka w danym zawodzie składa się z dwóch poziomów czyli kursów kwalifikacyjnych. Każdy poziom (kurs kwalifikacyjny) kończy się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie.

Po ukończeniu pierwszego poziomu z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, można uzyskać tytuł technika przystępując do drugiej kwalifikacji z drugiego poziomu.